Shizen Sushi, Veggie Spring Roll

Made fresh daily by Shizen Sushi in the Merc Co+op.